Beleid (beknopt)

We hebben goed nagedacht hoe we de kinderdagopvang willen vormgeven. Van voeding tot veiligheid en van vrijwilligers tot verticale groepen. Wil je alles weten, dan kun je het volledige beleid op de groep vinden. Als we het beleid terugbrengen tot de kern, dan gaat het hier om: wij bieden de kinderen emotionele veiligheid, we werken aan de sociale en persoonlijke competentie van de kinderen en we besteden aandacht aan normen en waarden.

 

Dat doen we (opnieuw in het kort) op de volgende manier:

We gaan op een sensitieve en responsieve manier met kinderen om, met respect voor hun autonomie. Er worden grenzen gesteld en we bieden structuur voor het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen voelen.

We dagen de kinderen spelenderwijs uit om hun motorische vaardigheden te ontwikkelen, maar ook hun cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden. Zodat de kinderen steeds zelfstandiger kunnen functioneren in een veranderende omgeving.

We begeleiden de kinderen in hun interactie, waarbij we ze - opnieuw spelenderwijs - sociale kennis en vaardigheden bijbrengen. Zodat de kinderen steeds zelfstandiger relaties met anderen kunnen opbouwen en onderhouden.

We stimuleren kinderen om op een open manier kennis te maken met de algemeen aanvaarde waarden en normen in de samenleving. Zodat de kinderen leren om op een respectvolle manier om te gaan met anderen en voorbereid worden op een actieve deelname aan de maatschappij.