Privacyverklaring

Privacy Statement

Kinderopvang Diedeltje Dei hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit Privacy Statement omvat informatie hoe wij omgaan met de persoonsgegevens van onze (potentiële) klanten en medewerkers.

 

Wij gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens en houden ons aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit houdt in dat wij:

 • persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Statement;
 • verwerking van persoonsgegevens beperken tot enkel de gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden gebruikt;
 • vragen om uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van de persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van de persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van de rechten omtrent persoonsgegevens, personen hierop wijzen en deze respecteren.

 

Welke persoonsgegevens verzamelen wij en waarvoor gebruiken wij deze?

Welke persoonsgegevens wij verwerken en voor welk doel we deze gebruiken, hangt af van of je (potentiële) klant of medewerker bent. Welke gegevens we precies verzamelen en waarvoor we deze gebruiken, kun je verderop in dit Privacy Statement lezen.

 

Camera’s

Voor de veiligheid van de kinderen en medewerkers, maken wij zowel binnen als buiten gebruik van camera’s. De beelden kunnen rechtstreeks door derden worden bekeken. Het opgenomen beeldmateriaal wordt na 14 dagen automatisch vernietigd.

 

Beveiliging persoonsgegevens

Wij doen er alles aan om ieders privacy te waarborgen en gaan daarom met grote zorg om met de persoonsgegevens. We treffen technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, manipulatie, onbevoegde toegang, etc. en verbeteren onze veiligheidsmaatregelen waar mogelijk.

 

Gegevens verstrekken aan derden

Persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt zonder uitdrukkelijke toestemming van de betreffende persoon, tenzij wij verplicht zijn gegevens door te geven, bijvoorbeeld op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak, of als het nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst tussen jou en Kinderopvang Diedeltje Dei. Externe partijen die de persoonsgegevens onder onze verantwoordelijkheid verwerken, doen dit uitsluitend voor doelen en onder voorwaarden die wij met hen hebben afgesproken.

 

Gegevens bekijken en opvragen

Je kunt op elk moment en kosteloos inzicht krijgen in de gegevens die wij van jou hebben verzameld. Indien wettelijk mogelijk, kan je ze laten wijzigen of verwijderen. Neem hiertoe telefonisch of per mail contact met ons op. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou is gedaan, doen wij een extra controle om vast te stellen of we met de juiste persoon te maken hebben.

 

Bewaartermijn persoonsgegevens

Komt er geen overeenkomst tot stand dan worden jouw gegevens na een maand vernietigd. Komt er wel een overeenkomst tot stand dan bewaren wij jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk en houden we ons aan de wettelijke bewaartermijnen. Dat wil zeggen: gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna de kindgegevens voor 2 jaar en de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 

Vragen

Wij vinden het vanzelfsprekend dat wij je duidelijk en compleet informeren over je privacy. Heb je vragen over dit privacyreglement of over de manier waarop wij omgaan met je gegevens, dan kan je ons je vraag stellen via het e-mailadres info@diedeltjedei.nl.

 

Wijziging reglement en datum opstellen

Dit privacyreglement kan op enig moment worden aangepast gelet op nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van bedrijfsactiviteiten. Wij behouden ons het recht om wijzigingen aan te brengen in het privacyreglement. Waar nodig passen wij het privacyreglement door wetswijzigingen en rechtspraak aan. Op onze website kunt u steeds het actuele privacyreglement vinden. Dit privacyreglement is opgesteld in februari 2021.

 

Contactgegevens kinderopvangorganisatie

Kinderopvang Diedeltje Dei

De Sanjes 4a

9269 HA Feanwâlden

0610370215

info@diedeltjedei.nl

 

Klachtrecht

Ben je het niet eens met de wijze waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken of omgaan met jouw rechten als klant? Neem dan in ieder geval contact met ons op. Je vindt de klachtenprocedure op onze website. Ook kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk daarvoor op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

 

Verwerking persoonsgegevens van klanten

We voldoen aan de eisen van de privacyregelgeving en willen transparant zijn over onder andere de soorten gegevens die we verwerken en voor welke doelen we ze gebruiken.

 

Grondslag voor de verwerking van de gegevens

De overeenkomst die u met kinderopvang Diedeltje Dei vormt de grondslag voor het verzamelen en verwerken van de persoonsgegevens.

 

Doelen voor de verwerking van de gegevens

Persoonsgegevens van klanten (ouders/verzorgers en kinderen) of leveranciers worden door kinderopvang Diedeltje Dei verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Afhandelen aanvraag
 • Opstellen en afsluiten van de plaatsingsovereenkomst
 • Uitvoeren van de overeenkomst namelijk het bieden van kinderopvang (kindplanning, vitale belangen van het kind, ontwikkeling en begeleiding kind, bijzonderheden/wensen)
 • Administratieve doeleinden zoals financiële afhandeling (facturatie, incasso), verslag naar belastingdienst (wettelijke verplichting), subsidieaanvragen
 • Informatie t.b.v. de GGD, bureau jeugdzorg, gemeente of consultatiebureau
 • Ook gebruiken wij uw gegevens voor administratieve doeleinden die de bedrijfsvoering ondersteunen en om u te informeren over onze activiteiten/nieuwsuitingen

 

Soort persoonsgegevens

Van onze klanten hebben wij de volgende gegevens (en van de eventuele partner) nodig:

 • Voornaam, achternaam en initialen
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer (privé en/of zakelijk)
 • Adres (postcode, straatnaam, huisnummer en woonplaats)
 • Mailadres
 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Bankgegevens (rekeningnummer IBAN)
 • Indien vergoeding vanuit de Vereniging van Nederlandse Gemeenten: Inkomen (IB 60 verklaring)

 

Ook vragen we de volgende gegevens van het kind:

 • Voornaam, achternaam en initialen
 • (Verwachte) geboortedatum
 • Adres (postcode, straatnaam, huisnummer en woonplaats)
 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Naam en contactgegevens huisarts
 • Gezondheidsgegevens
 • Informatie omtrent het volgen van het landelijk vaccinatieprogramma
 • Ontwikkelingsgegevens
 • Bij schoolgaande kinderen: naar welke school zij gaan

 

Verder vragen wij de noodzakelijke informatie om de opvang te kunnen regelen, zoals welke dagen er opvang nodig is, in welke schoolklas het kind zit etc.

 

Voor een kwalitatief goede uitvoering van onze kinderopvangdiensten vragen wij ook naar gegevens die vallen onder ‘bijzondere persoonsgegevens’ welke voor de opvang van belang zijn. Hierbij valt te denken aan persoonlijke omstandigheden, informatie over achtergrond en levensbeschouwing, gezondheid en opvoedingsideeën. Voor het opvragen en verwerken van deze gegevens vragen wij nadrukkelijke toestemming.

 

Voor gebruik van beeldmateriaal van kind(eren) zoals foto’s en video’s wordt vooraf schriftelijke toestemming gevraagd aan ouders/verzorgers.

 

Verwerking persoonsgegevens van medewerkers

 

We voldoen aan de eisen van de privacyregelgeving en willen transparant zijn over onder andere de soorten gegevens die we verwerken en voor welke doelen we ze gebruiken.

 

Grondslag voor de verwerking van de gegevens

De grondslag voor het verwerken van de gegevens is uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.

 

Doelen voor de verwerking van de gegevens

Wij gebruiken bovenstaande gegevens voor de volgende doelen:

 • De arbeidsovereenkomst (opstellen en de uitvoering er van)
 • Uitbetalen van salaris
 • Verstrekken van interne nieuwsbrieven/memo’s
 • Cursusdoeleinden
 • Het bijhouden van gegevens die van belang zijn voor de samenwerking tussen werkgever en medewerker en de uitoefening van het dienstverband

 

Voor communicatiedoelen kan mogelijk gebruikt gemaakt worden van jouw beeldmateriaal. Hiervoor vragen wij altijd jouw toestemming.

 

Soort persoonsgegevens

Ben je medewerker bij onze organisatie of kom je bij ons werken? Dan hebben wij de volgende gegevens nodig:

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Geboortedatum, geboorteplaats en geboorteland
 • Nationaliteit
 • Adres (postcode, straatnaam, huisnummer en woonplaats)
 • Telefoonnummer
 • Mailadres
 • Salarisgegevens
 • Kopie ID
 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Bankgegevens (rekeningnummer IBAN)
 • Diploma’s
 • Verklaring omtrent gedrag (VOG)
De geschillencommissie

Klachten?
Mocht u klachten hebben over de kinderopvang of over de pedagogisch medewerkers, dan nodig ik u uit om hierover in gesprek te gaan. Indien dit niet afdoende is, kunt u zich richten tot De Geschillencommissie. Zij zorgen ervoor dat u gezien en gehoord wordt, teneinde tot een voor alle partijen passende oplossing te komen. Uiteindelijk komen we er samen uit. Het belang van uw kind staat daarin altijd voorop.